Doornbos|Suringar|Wiersema

Voorwaarden

Alle diensten en/of werkzaamheden door vennoten/medewerkers van het kantoor worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht, gesloten met de maatschap: Doornbos | Suringar | Wiersema advocaten | mediators.

Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen, begaan bij de uitvoering van diensten en werkzaamheden door de maatschap en/of degene die voor haar diensten en werkzaamheden verrichten, is beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.

De maatschap is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

De voormelde overeenkomst van opdracht laat de opdrachtnemer vrij in de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

Eventuele algemene voorwaarden van de zijde van de opdrachtgever zijn op voormelde opdracht niet van toepassing.

Alle werkzaamheden worden verricht volgens het tarief dat bij aanvang van de werkzaamheden is overeengekomen.

De derdenrekening valt onder de Stichting Beheer Derdengelden en is ingeschreven onder nummer 41019622.

Doornbos | Suringar | Wiersema advocaten | mediators is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 01177776 . Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.