Doornbos | Suringar | Wiersema advocaten | mediators is een professionele juridische dienstverlener. Het kantoor is opgericht in 1948 en kent dus een lange traditie. Het voortdurend leveren van kwaliteit heeft ons tot een gerenommeerd advocatenkantoor gemaakt.

Een team van ervaren advocaten staan voor u klaar om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. Wij bieden u een gedegen advies, of voeren voor u een juridische procedure. Ook bestaat de mogelijkheid tot mediation. Een methode waarvan steeds meer gebruik wordt gemaakt in de rechtspraktijk.

De complexiteit van wet- en regelgeving maakt specialisatie onontbeerlijk. Elke advocaat heeft zich daarom gespecialiseerd in een of meer rechtsgebieden. Lidmaatschap van specialisten-verenigingen en de daarbij behorende gedegen opleiding zijn vanzelfsprekend.

De stijl van ons kantoor kenmerkt zich door transparantie, korte lijnen en een klantgerichte benadering. Daarnaast ook door kwaliteit, gedegenheid en vasthouden aan principes. Moderne zakelijke dienstverlening, waarbij plaats is voor de traditionele, sociale kant van de beroepsuitoefening.

 

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

In de rechtspraktijk van het arbeidsrecht spelen kwesties zoals:

de keuze voor de juiste soort arbeidsovereenkomst - gevolgen voor personeel bij overgang van onderneming - beëindiging arbeidsovereenkomst, waaronder ontslag - mogelijke loonvorderingen - afvloeiingsregelingen, ontbindingsvergoedingen - arbeidsconflicten

Bij arbeidsconflicten kan soms mediation (bemiddeling) een uitkomst bieden. In dat geval kunt u gebruik maken van de diensten van onze, door het NMI gecertificeerde, mediators.

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht omvat regels die de verhouding tussen overheid en burger bepalen. De rechtspraktijk heeft veelal te maken met het procedurele bestuursrecht. Daarbij moet gedacht worden aan procedures rond bestemmingsplannen, afgifte van diverse vergunningen en bestuursrechtelijke boetes.

Contractenrecht

Contractenrecht

Afspraken ten aanzien van de levering van goederen en diensten worden juridisch vastgelegd in een contract. In het contractenrecht komen onder meer aan de orde aspecten zoals het vastleggen van afspraken en de wijze waarop deze worden uitgevoerd.

Incasso

Incasso

Een onderneming die zaken doet heeft debiteuren.

Vaak ontkomt men niet aan debiteuren die facturen niet (tijdig) betalen, zonder dat hiervoor een reden wordt aangevoerd. Als niet op minneIijke wijze tot een oplossing kan worden gekomen, moet een incassotraject worden gevolgd.

Doornbos | Suringar | Wiersema advocaten | mediators verzorgt het incassotraject voor u. Bekeken wordt of de debiteur verhaal biedt. Vervolgens worden alle juridische middelen aangewend om uw vordering voldaan te krijgen.

Mediation

Mediation

Mediation oftewel conflictbemiddeling is een geschikt middel om tot een snelle oplossing van zowel zakelijke als persoonlijke geschillen te komen.

Partijen lossen het geschil zelf op. Dit gebeurt onder leiding van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. Er wordt gewerkt volgens een beproefde methode.

Voor bijna ieder conflict is een oplossing denkbaar die voor beide partijen aanvaardbaar is. U blijft zelf de baas, uw relatie wordt niet onnodig geschaad, u vermijdt langdurige procedures en dus hoge kosten.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht betreft kwesties over de oprichting en ontbinding van rechtspersonen, aandelen, bevoegdheden van het bestuur, de vergadering van aandeelhouders, de ondernemingsraad en de raad van commissarissen.

Verder kan er bijvoorbeeld discussie ontstaan over de rechtsgeldigheid van genomen besluiten, jaarrekening en jaarverslag.

Personen-/Familierecht

Personen-/Familierecht

Dit rechtsgebied omvat regels met betrekking tot echtscheiding, adoptie, gezag over kinderen, omgang, alimentatie en dergelijke.

Personen- en familierecht leent zich bij uitstek voor het bereiken van een oplossing via mediation. mr. M.M. Wiersema en mr. W.J.P. Suringar hebben de specialisatieopleiding Personen- en Famlierecht gevolgd (Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS)) en tevens de NMI-opleiding tot zakelijk mediator. Zij zijn gecertificeerd bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI).

Procesadvocaat

Procesadvocaat

Doornbos | Suringar | Wiersema advocaten | mediators zet vanaf 1 september 2008 de procureurswerkzaamheden voort.

mr M.G. Doornbos treedt graag voor u op als procesadvocaat op dezelfde wijze als het kantoor in de afgelopen 60 jaar de procureursdiensten heeft verricht: gedegen, snel en efficiënt.

Strafrecht

Strafrecht

In strafzaken gaat het voornamelijk om de rechtsbijstand op de zitting bij de politierechter, bij de rechtbank of in hoger beroep hij het Gerechtshof.

Ook wordt gekeken of de zitting kan worden voorkomen. Soms kan een regeling worden getroffen door het opnieuw laten beoordelen van de zaak of door het afdoen van de zaak met een boete of een werkstraf. Ook kunnen adviezen worden gegeven over cassatie of het indienen van een gratieverzoek.

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht omvat huurrecht en koop/verkoop van onroerend goed.

Het huurrecht bestaat uit huur van woonruimte en bedrijfsruimte. Bij beide disciplines komen verplichtingen van verhuurder en huurder aan de orde. Het betreft dan vaak gebreken aan gehuurde woonruimte of bedrijfsruimte. In bepaalde gevallen kan er voor de verhuurder een verhelpplicht bestaan. Soms heeft de huurder recht op huurvermindering, dan wel schadevergoeding. Ook bestaan er regels over de ontbindingsbevoegdheid in een dergelijk geval.

Een ander onderwerp in het huurrecht waarbij vaak een advocaat wordt betrokken, is de beëindiging van de huurovereenkomst. Hierover bestaat ingewikkelde regelgeving, zodat specifieke kennis hiervan is vereist.

Dit geldt ook voor de regelgeving betreffende koop- en verkoop van onroerend goed. Nieuwe regelgeving is ingevoerd die van invloed is op de vraag wanneer een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Verder ontstaan er vaak problemen omtrent gebrek aan conformiteit, erfdienstbaarheden en juridische gebreken.

Erfrecht

Erfrecht

Als iemand overlijdt (‘erflater’), laat hij bezittingen en/of schulden na. Dat wordt de nalatenschap genoemd. Het erfrecht regelt de overgang van het vermogen van de erflater op zijn erfgenamen.

Soms heeft de erflater een testament gemaakt. Hierin staat vermeld wie de erfgenamen zijn. Ook kan een bewindvoerder of executeur wordt benoemd. Indien geen testament is opgemaakt, volgt uit de wet hoe de nalatenschap wordt verdeeld. Dit kan aanleiding geven tot conflicten en onenigheden. Daarnaast zitten veel erfgenamen met vragen over hoe nu verder.

Jeugdrecht

Jeugdrecht

Bij jeugdrecht gaat het enerzijds om het bijstaan van de minderjarige in kinderstrafzaken en anderzijds om het bijstaan van minderjarigen bij ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. De belangen van de minderjarige staan centraal.

Psychiatrisch patiëntenrecht

Psychiatrisch patiëntenrecht

Dit rechtsgebied omvat de regels met betrekking tot een onvrijwillige opname in een psychiatrisch ziekenhuis met een inbewaringstelling (IBS) of een rechtterlijke machtiging (RM).

mr M.G. Doornbos, mr. W.J.P. Suringar, mw. mr. M.M. Wiersema en mw. mr. S.M. Carabain-Klomp verlenen rechtsbijstand in BOPZ zaken.

Gratis spreekuur

Iedere maandag en donderdag is er een gratis juridisch spreekuur (maximaal 20 minuten) op ons kantoor aan de Oosterhoutstraat 7 te Assen. U kunt van het spreekuur gebruik maken indien u vragen hebt over arbeidsrecht, ondernemingsrecht, personen & familierecht, erfrecht of vastgoedrecht. Maak geheel vrijblijvend een afspraak via de onderstaande link.

Vraag nu een gesprek aan
Vraag nu
een gratis
gesprek aan!